Svetaines struktura
2024-04-22

Apie bendrajį ugdymą

2019-01-03

10 002

Mokymasis

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos auklėtiniai gauna ne tik meninį, bet ir bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, kuris atitinka visas LR švietimo, mokslo ir sporto  ministerijos patvirtintas bendrojo ugdymo programas ir bendruosius ugdymo planus. Bendrasis ugdymas vykdomas grupinio mokymo forma, kasdieninio organizavimo būdu. Moksleiviams sudarytos galimybės pasirinkti dalykų kursus ir modulius, atsižvelgiant į poreikius ir tolesnio mokymosi perspektyvą.

Nusprendę keisti būsimą profesiją, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai sėkmingai tęsia mokslus kitose mokyklose. Jie sėkmingai įstoja į tokias prestižines mokymo įstaigas kaip Vilniaus tiksliųjų ir gamtos mokslų licėjų, Jėzuitų gimnaziją ar kitas gimnazijas, studijuoja Lietuvos bei užsienio šalių kolegijose bei universitetuose.

Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas dera su keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese, vadovaujamasi bendrosiomis programomis, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta LR švietimo, mokslo ir sporto ministro. Siekiant įvertinti moksleivių pažangą, taikomi formuojamasis (žodžiu ir raštu), diagnostinis (pagal pasirinktą vertinimo būdą) ir apibendrinamasis (aprašas) žinių vertinimo metodai. Mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostikos tikslais mokykloje vykdomas reguliariai: mokiniai atlieka kontrolinius darbus ar kitas apibendrinamąsias užduotis, kurios parodo tam tikro laikotarpio pasiekimus, yra įvertinamos sutartine forma (pažymiais ar kaupiamaisiais balais ar kt.) Mokymosi pasiekimai pusmečio pabaigoje įvertinami pažymiu ar įrašu „įskaityta" arba „neįskaityta". Įrašas „atleista" įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos vadovo įsakymą, įrašas „neatestuota" – jeigu mokinio pasiekimai nėra įvertinti.

Užklasinė veikla

Pradinių klasių mokiniai kartu su mokytojomis aktyviai dalyvauja įvairiapusėje pažintinėje ir kūrybinėje veikloje. Į šią veiklą noriai įsitraukia mokinių tėvai, globėjai. Esame nuolatiniai Nacionalinio ir Taikomosios dailės muziejų, Valdovų ir Radvilų rūmų, teatrų ir kitų edukacinių miesto erdvių lankytojai, svečiai. Jau tradicija tapo kalėdiniai renginiai, išvykos-ekskursijos. Mokiniai supažindinami su M. K. Čiurlionio vaikyste, kūryba, minimos menininko gimimo metinės. Sausio, vasario, kovo mėnesiais supažindinami su valstybinių švenčių svarba. Puoselėjame ir savas mokyklos tradicijas – rengiame meninio teksto skaitymo konkursą, dailyraščio, karpinių ir dar daug kitų konkursų. Ypač daug mažųjų entuziazmo sulaukia pasirengimas „Dainų kermošiaus" šventei, kuri tradiciškai vyksta pavasarį, ir į kurią, drauge su tautos kultūrinio paveldu – liaudies dainomis ir žaidimais, sunešami gražiausi mokinių rankdarbiai, skaniausi kepiniai.

Informacinių technologijų dalykai integruojami į kitas pamokas. Procesą lengvina tai, kad beveik visos klasės aprūpintos kompiuterine technika, multimedijos projektoriais.

Biologai organizuoja Pasaulinės AIDS dienos minėjimą, įvairiomis formomis prisimenama Pasaulinė Žemės diena, kviečiami lektoriai, specialistai, kurie 6-9 kl. mokiniams veda paskaitas apie lytinį švietimą.

Mokykloje ypač didelis dėmesys skiriamas pilietiškumo, socialinio raštingumo, saviugdos sritims, puoselėjančioms mokinių vertybines nuostatas, ugdančioms socialinius gebėjimus.

Mokytojai

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos bendrojo lavinimo skyriuje dirba 63 pedagogai: 3 mokytojai ekspertai, 20 mokytojų metodininkų, 30 vyresniejų mokytojų, 10 mokytojų.

Bendrojo lavinimo skyriuje veikia 5 mokytojų metodinės grupės, kurios organizuoja ugdymo procesą, vykdo projektus, rengia metodinę medžiagą, planuoja neformalųjį ugdymą.

Direktoriaus pavaduotoja bendrajam ugdymui Nijolė Likienė

Ugdymo organizavimo skyriaus vedėja Birutė Ambrazevičiūtė

Neformaliojo švietimo pagalbos skyriaus vedėja Jurgita Černiauskienė

 

Daugiau naujienų skelbiama mokyklos tinklarašyje cmm4muzos.blogspot.com


Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis