Svetaines struktura
2024-04-22

Meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centras

2021-03-24

Apie
Meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centras (toliau – Centras) yra Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos padalinys, įkurtas 2002 metais lapkričio 21 dieną. Centras akredituotas, pagal institucijų vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-109. Centro akreditaciją patvirtina pažymėjimas Nr. KT3-22, kuris išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-895 ir yra akrediduotas trejiems metams.
Centro paskirtis teikti informacinę, ekspertinę, konsultacinę, metodinę meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, nukreiptą į meninio ugdymo pedagogų bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimą.

Vizija

Dinamiškas ir modernus Centras tenkinantis šalies meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir užtikrinantis dermę tarp individualių pedagogo poreikių, švietimo įstaigos poreikių ir nacionalinių poreikių.

Misija

Kurti, plėtoti ir teikti kokybiškas šalies meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, atitinkančias šiuolaikinius meninio ugdymo pedagogų poreikius:

√ užtikrinti tęstinį šalies meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, kvalifikacijos programų ir renginių planavimą, organizavimą ir įgyvendinimą;

√ sudaryti sąlygas šalies meninio ugdymo pedagogams realizuoti asmeninius gebėjimus, polinkius bei siekius ir įgyti stokojamas kompetencijas, svarbias darniai įstaigos veiklai ir jos bendruomenės išsikeltų uždavinių įgyvendinimui;

√ vystyti užsienio ir šalies meno mokyklų meninio ugdymo pedagogų, konservatorijų ir aukštųjų mokyklų dėstytojų profesinį bendravimą ir bendradarbiavimą;

√ stebėti, tirti ir analizuoti šalies meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir galimybes, analizuoti pokyčius ir rengti ataskaitas;

√ pagal Centro veiklas kaupti ir sisteminti metodinę ir mokomąją medžiagą.

Prioritetas: šalies meninio ugdymo pedagogų bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimas bei naujų teorinių/praktinių įgūdžių, gebėjimų formavimas.

Tikslas – sudaryti sąlygas šalies meninio ugdymo pedagogams nuolatos įvairiapusiškai tobulinti kvalifikaciją bei užtikrinti tęstinį meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, nukreiptą į bendrųjų ir profesinių kompetencijų įgijimą ir naujų teorinių/praktinių įgūdžių formavimą.

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis